What colour is Mastercrete?

The colour of Mastercrete is grey.